BISKUP TARNOWSKI                                                                                                                                                                         

Tarnów, 12.06.2015 r.
 Nasz znak: OF.I – 6.4/59/15

STATUT
ARCHIWUM DIECEZJALNEGO
IM. ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA W TARNOWIE

 

I. Zasady ogólne


1. Diecezja Tarnowska zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 486) posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Diecezjalne im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie.
2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie jest samoistną instytucją naukowo - kulturalną i rządzi się niniejszym Statutem oraz załączonym do niego Regulaminem.
3. Archiwum Diecezjalne jako dobro kultury jest dostępne dla badaczy, zgodnie z normami wydanymi przez kompetentną władzę kościelną.
4. W zarządzaniu archiwaliami wytworzonymi przez Kurię Diecezjalną wyróżnia się następujące etapy: archiwum bieżące, archiwum czasowe i archiwum diecezjalne czyli historyczne.
5. Siedzibą Archiwum jest Tarnów, ul. Katedralna 3.
6. Archiwum swoją działalnością obejmuje teren Diecezji Tarnowskiej.

7. Finansowanie Archiwum odbywa się z budżetu Diecezji Tarnowskiej.
Oprócz tego Archiwum może pozyskiwać fundusze:
- z ofiar pieniężnych, ze spadków, zapisów i darowizn
- z ofiar pochodzących od instytucji państwowych i samorządowych, a także od instytucji społecznych, prywatnych oraz od przedsiębiorców.
8. Finanse pozyskane z działalności odpłatnej Archiwum służą realizacji celów statutowych. Zakres usług i wysokość opłat za wykonywane usługi (korzystanie z zasobu Archiwum) określa cennik, ustalany przez Dyrektora Archiwum.
9. Dyrektor Archiwum dla zabezpieczenia realizacji celów statutowych i poprawienia profesjonalizmu działania Archiwum może pozyskiwać pieniądze zgodnie z art. I, pkt. 7 i 8 niniejszego statutu.
10. Majątek Archiwum oraz pozyskiwane środki finansowe mogą być wykorzystywane jedynie do celów działalności statutowej Archiwum.
11. Majątek Archiwum jest własnością Diecezji Tarnowskiej.

 

II. Cele i zadania


12. Celem działalności Archiwum jest służenie Kościołowi i społeczeństwu, a w szczególności Diecezji Tarnowskiej, poprzez nadzór, zarządzanie i kształtowanie zasobu archiwalnego, stanowiącego dziedzictwo narodowe oraz dziedzictwo historii i kultury Kościoła.
13. Archiwum spełnia następujące zadania:
- zabezpiecza, gromadzi, przechowuje i opracowuje materiały archiwalne
- udostępnia materiały archiwalne zgodnie z obowiązującym regulaminem
- uwierzytelnia odpisy i wyciągi oraz poświadcza reprodukcje z materiałów archiwalnych
- sporządza wypisy z akt personalnych
- wykonuje odpłatnie kwerendy i usługi reprodukcyjne
- przejmuje dawne akta Kurii Diecezjalnej, Instytucji kurialnych, Sądu Diecezjalnego – (depozyt), dekanatów i parafii
- prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą, ekspozycyjną i informacyjną
- poszerza zasoby nabytkami z terenu Diecezji
- współpracuje z kościelnymi oraz świeckimi instytucjami nauki i kultury na terenie kraju i za granicą.

 

III. Zasób archiwalny


14. W skład zasobu Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie wchodzą:
- archiwalia wytworzone przez instytucje i urzędy kościelne na terenie Diecezji Tarnowskiej
- akta wizytacyjne, instytucji kościelnych, szkół oraz akta lokalne parafii
- akta Konsystorza Tarnowskiego
- akta Kurii Tarnowskiej
- archiwa dekanalne oraz parafialne
- materiały archiwalne zakonów (zgromadzeń) i klasztorów z terenu Diecezji Tarnowskiej
- zbiór oryginałów i duplikatów ksiąg metrykalnych parafii Diecezji Tarnowskiej
15. Zasób Archiwum Diecezjalnego powiększa się poprzez napływ nowszych archiwaliów z Wydziałów Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego oraz z archiwów dekanalnych   i parafialnych.
16. Archiwum Diecezjalne może powiększać swój zasób archiwalny przez kupno materiałów archiwalnych, przyjmowanie zapisów i darowizn, a także przez przyjmowanie depozytów.
17. Archiwum udostępnia swój zasób w pracowni naukowej z wyjątkiem materiałów zastrzeżonych i wyłączonych.
18. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych i wyłączonych wymaga uzyskania pisemnej zgody Biskupa Diecezjalnego lub Kanclerza Kurii Diecezjalnej.

 

IV. Organizacja


19. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie podlega bezpośrednio Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Tarnowskiej, który dla zarządzania instytucją ustanawia Dyrektora.
20. Dyrekcję Archiwum tworzą: Dyrektor i Zastępca Dyrektora powoływani przez Biskupa Tarnowskiego na 5 - letnią kadencję. W uzasadnionych przypadkach Biskup może odwołać Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora przed upływem kadencji.
21. Dyrektor Archiwum posiada do pomocy pracowników oraz stażystów i wolontariuszy. Pracownicy Archiwum są delegowani i zatwierdzani przez Biskupa Diecezjalnego. Liczba ich ustalana jest według aktualnych potrzeb.
22. Pracownicy Archiwum przed rozpoczęciem pracy składają na ręce Biskupa Diecezjalnego lub jego delegata przyrzeczenie, że będą zgodnie z obowiązującym prawem rzetelnie wypełniać powierzone im zadania i dochowają tajemnicy służbowej.
23. Pracownicy Archiwum otrzymują wynagrodzenie według stawek obowiązujących   w instytucjach centralnych Diecezji.
24. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego sprawuje bezpośredni nadzór wewnętrzny  i zewnętrzny nad instytucją, a w szczególności:
     - reprezentuje Archiwum na zewnątrz
     - odpowiada za całokształt prac i należyty stan zasobu
     - kieruje pracownią udostępniania zbiorów oraz zarządza księgozbiorem podręcznym
    - prowadzi kancelarię własną Archiwum
    - poświadcza i uwierzytelnia dokumenty wydawane przez Archiwum
- za zgodą Biskupa Diecezjalnego alienuje dokumenty i rękopisy
- składa Biskupowi Diecezjalnemu sprawozdanie pisemne z działalności Archiwum, statutowo do końca stycznia następującego po danym roku kalendarzowym, a także na każde wezwanie.
- przedstawia Biskupowi Diecezjalnemu do 30 listopada każdego roku preliminarz budżetowy Archiwum Diecezjalnego.
25. Archiwum używa pieczęci podłużnej z napisem: Archiwum Diecezjalne im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie i pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

 


Ks. dr hab. Robert Kantor                                                                                                                           + Andrzej Jeż
       KANCLERZ                                                                                                                                       BISKUP TARNOWSKI

 Filmy dokumentalne . lot of threesome sex videos see there . Ебут телок с большими сиськами.